Page 3 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 3

Chúng tôi là ai    Thành l p t năm 2010, g	n 10 năm ho t đ ng, ColorMedia là
    Nhà s n xut Phim Doanh nghip, TVC Qu ng cáo, Phim Thương Hiu,
    Viral Video dˆn đ	u th‰ trưŠng.    ColorMedia là Công ty tiên phong k’t h“p gi”a Agency & Production House.
    Chúng tôi không ch— sáng t o ra nh”ng thư˜c phim qu ng cáo đ t
    tiêu chušn Qu›c t’, mà còn cung cp hiu qu d‰ch vŸ tư vn chi’n lư“c
    thương hiu, truy¡n thông và marketing theo yêu c	u Khách hàng.

       03
   1   2   3   4   5   6   7   8