Page 8 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 8

Đ i ngũ c a chúng tôi

     T NG GIÁM Đ C/ Đ O DI N  GIÁM Đ C ĐIU HÀNH  P. GIÁM Đ C Đ I NGO I P. GIÁM Đ C Đ I NžI
        HOÀNG DŨNG      HUY VŨ     TRANG THU TR•N    HƯƠNG TR•N
     V i kinh nghi m 10 năm trong lĩnh  Бng sáng l’p và xây d ng  Xu t phát đi–m trong ngành TruyŠn  Бng hành cùng ColorMedia t—
     v c s	n xu t phim Qu	ng cáo,  ColorMedia thành công và phát  thông, qu	ng cáo t— năm 2008, Ms  nhƒng năm đ‡u thành l’p, Ms
     phim Doanh nghi p. Mr Hoàng  tri–n t— nhƒng ngày đ‡u, Mr Huy Vũ  Trangthu Tran có nhiŠu th…i gian  Huong Tran là ngư…i duy trì n
     Dũng là ngư	i đ t n n móng cho  là nhân t™ quan tr›ng, chœ ch™t  tr–i nghi—m qua các Agency lœn  đ¢nh và gi£ l¤a cho n‚i b‚
     ColorMedia và cũng là m‚t trong  trong vi c t‚o l…p, duy trì và mŒ  tˆi Hà N‚i và Tp HCM. Đây là nhƒng  ColorMedia, giúp t¬ ch®c luôn bŠn
     nhƒng ngư…i góp ph‡n thay đi tư  rŽng các m™i quan h Khách hàng  kinh nghi m quý giá đ– góp ph‡n  ch¯t và vƒng chŒc qua nhiŠu
     duy làm phim Doanh nghi p tˆi th‰  cœa ColorMedia. đưa ColorMedia ti¦p t§c thành công  th…i kỳ.
       trư…ng miŠn BŒc.           và phát tri–n hơn nƒa.

       08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13