Page 4 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 4

S m nh

                    Tăng cao m c đ
         Lan t a giá tr               Đ nh hư ng th
         thương hi u c a    nh n bi t, tin    trư ng nh ng xu
         các  T  ch c,    tư ng, yêu thích    th‚ qu ng cáo
         doanh nghi
p t i    c a Khách hàng    theo tiêu chun
         c
ng đ ng.       dành cho S n     Qu‡c t‚.
                    phm/ Dch v.       04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9