Page 6 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 6

Vì sao l a ch n chúng tôi        01   QUY TRÌNH           02    D CH V
            Quy trình làm vi c tiêu chu n   S n sàng cung c p cho Khách hàng
            qu c t , rõ ràng, nhanh chóng,   nh ng l i ích tt nht.
            l y Khách hàng là tr ng tâm.


        03   THU HI­U KHÁCH HÀNG      04    CON NGƯ‘I
            Phân tích nhu c­u đ‚ th u hi‚u  Їi ngũ nhân s“ giàu kinh nghi‰m,
            khách hàng t„ đó đưa ra các tư v n,   cùng sŠ h‹p tác cŒa nh ng chuyên
            gi„i pháp ti ưu & hi‰u qu„ nht.    gia hàng đ™u trong lĩnh vŠc thương
                                hi u, marketing, qu“ng cáo.

       06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11