Page 9 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 9

Đ i ngũ c a chúng tôi


     HÒA NGUY	N    MAI NH T     GIANG VŨ   HOÀNG QU C HƯNG  THU N Đ NG
     ACCOUNT MANAGER CREATIVE MANAGER PRE POST PRODUCTION MANAGER POST PRODUCTION MANAGER MEDIA MANAGER
   D án n i b t: BIDV, Sơn Hà SSP, D  án n i b t: TNR Star Tân  D án n i b t: B‰o ViŠt Autocare,  D  án n i b t: TNR Star Tân  D  án n i b t: Richy Media Plan,
   Nunest, ABB, FPT Telecom, Viettel, Trư ng, TNG Holding, ABB, Nam  Nam Đình Vũ Corporate film, TVC  Trư ng, TVC MISA, TVC Hoàn M€,  BaoNgoc  Media  Plan,  Euro
   B‰o ViŠt Insurance, Nutri Care,  Đình Vũ, TVC BIDV, TVC Hoàn M€,  Nunest, Tu•n Châu Marina, Thép  Hoàng H‰i Forever, Thép Nh t  Window Media Plan,…
    Helio, Karofi, Sao Thái Dương,..  TVC Nunest Nư…c Yˆn, B‰o ViŠt  Nh t Quang Branding film,  Quang, TNG Holding, Sơn Hà SSP,
            Autocare, Sơn Hà SSP Corporate  MK Group,… TVC B‰o Tín Minh Châu, TVC Kim
            film, Hoàng H‰i Forever,…    Tín, TVC Smartbox VNPT,…


       09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14