Page 10 - COLORMEDIA PROFILE 2019
P. 10

Quy trình
     s n xu t phim


     QUY TRÌNH CHU N QU C T
     Là m t Production House chuyên sâu,
     quy trình ColorMedia mang l i khác bit 
     tính Trc tip, Tr­n gói, Tin đ nhanh, Hƒ tr„
     k…p th†i.
     CÔNG NGH HI N Đ
I
     ColorMedia luôn mang đn các gi‰i pháp
     công ngh hin đ i, đa d ng, thit thc
     (4K, Žng d‘ng 360, flycam, công ngh thc t
     ‰o,...) đ— các Doanh nghip Žng d‘ng m t
     cách hiu qu‰, phù h„p v›i nhu cœu cža
     mình.

       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15